การจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2554

แผนฉบับย่อ พุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนฉบับย่อ พุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โฆษณา

This slideshow requires JavaScript.

การจัดการเรียนรู้

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สาระการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง
สาระการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ และชาวพุทธตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
________________________

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ
สาระการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนา
สาระการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนา

บรรณานุกรม
แหล่งที่มาสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

คลิก  แผนพระพุทธ ม. 3 หน่วยท่ 3


คลิก  แผนพระพุทธ ม. 3 หน่วยท่ 4

                  ผลงานนักเรียน

(คลิก)
เด็กติดเกม
เศรษฐกิจพอเพียง


 

ครูอุดม นามวงศ์